Dnes je 01.10.2022, svátek má Igor.

Archiv

Hana Puchová: Různé kousky

   10. 5. - 18. 6. 2022

Figurální malba, portrét, zátiší. To jsou stěžejní témata malířky Hany Puchové. Výstava Různé kousky, jak napovídá název, si klade za cíl představit průřez její rozsáhlou tvorbou a ukázat divákům autorčiny zásadní umělecké polohy. Sjednocujícím vizuálním prvkem je bezesporu nezaměnitelný malířský rukopis, užívající zjednodušené výtvarné prostředky ukotvené v tradiční malbě. Přesvědčivost a autenticita zobrazovaného i přes výraznou stylizaci a posun směrem k naivní malbě jen potvrzují vynikající kresebné i koloristické dovednosti umělkyně.

To můžeme pozorovat jak u frontálně viděných postav, tak u půvabných zátiší kombinujících rozličné vegetativní formy s předměty běžné denní potřeby. Těmto všednodenním výjevům zachyceným v pozoruhodně vyvážených kompozicích autorka dodává za pomoci subtilní barevnosti a téměř naivního uměleckého výrazu zvláštní rozechvělou poetiku a křehkost. Jsou její výpovědí o světě kolem a urputné potřebě jej zaznamenat. Na figurálních malbách rozkročených mezi realismem a imaginací zpodobňuje bytosti, jež jsou jí nějakým způsobem blízké, často na obrazech nacházíme osobnosti ostravské kulturní scény. Jejich tváře vykazují znaky klidu, harmonie, jakési zarputilé statičnosti a zacyklenosti. Motiv pozastaveného času a potřeba archivovat každodenní obyčejné chvíle a výjevy prostupuje celou tvorbou Hany Puchové, což nejčastěji vztahuje k tématu osobní mikrohistorie.

V cyklu Tady je ale veselo se stáváme svědky situací spjatých s pedagogickou činností umělkyně. Můžeme vidět mnohdy zcela obyčejné, humorné, ale i vypjaté příběhy ze školního prostředí jedné základní školy. Jde o velkoformátové malby na papíře situované v dolních prostorách galerie, které pokračují sérií formátů menších, instalovaných v patře.

V horní části galerie najdeme také soubor existenciálně laděných expresivních skic, zachycujících nenápadné příběhy, jež ukazují autorčinu uvolněnější malířskou polohu.

Hana Puchová žije a tvoří v Ostravě, kde se také narodila. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jiřího Šalamouna. Kromě malby se věnuje také ilustraci. Má za sebou řadu výstav napříč celou Českou republikou i mimo ni.

 

 Tereza Slováková

 


 

Richard Loskot: Přes stromy nevidím kraj lesa

  1. 12. 2021 – 6. 3. 2022

 

 „Dej si pozor na les, ať tě nespolkne…“ je refrén písně hudebního uskupení Zrní a vypráví příběh o chlapci, který ve své fantazii uniká do temného lesa, kde se postupně promění v hýkala. Tím se postaví osobním problémům z reálného života. Varování obsažené v těchto slovech tedy není směřováno k nebezpečí, která skýtá les, ale k síle, kterou v něm a ve své samotě můžeme získat. Uprostřed večerního hustě zarostlého lesa nevidíme dále než na několik kroků, ale právě v takový moment se naplno rozvíjí imaginace, která je zdrojem tvoření i niterných proměn. Důležitou úlohu má zároveň strach a jeho překonání, jako je ostatně popsáno v mnoha příbězích a pohádkách. Postava musí projít lesem plným bytostí, které nabývají děsivých podob nebo nadpřirozených schopností a symbolizují nebezpečí „svedení z cesty“. Zorientovat se však není snadné - v lese není krajina, po které by se dalo rozhlédnout, není vidět na jeho kraj.

To, co člověk zažívá, když je uvnitř lesa, a tedy i uvnitř sebe, je výchozím bodem pro tuto výstavu. Autor do galerie přenáší zážitek z prostředí, které je na jednu stranu útočištěm od rušného světa lidí, ale současně se v něm můžeme cítit ohroženi. Nejistotu však nevnímá negativně, naopak jako zdroj inspirace a podnět ke změně zažitého vnímání. Tvary, struktury či zvuky se najednou mohou jevit úplně jinak, než za denního světla, a právě tehdy je důležité překonat strach, ztišit se a nechat pracovat představivost.

Výstava Přes stromy nevidím kraj lesa se skládá ze dvou částí. První z nich se nachází v přízemí budovy a je prostorem pro vlastní tvorbu. Richard Loskot zde vytvořil jakýsi ateliér, kde si můžeme pohrát s realitou skrze filmařskou technologii tzv. klíčování. Složením tří obrazů zachycených kamerami – dva na pracovním stole a jeden před klíčovací plochou – vznikne autorská koláž promítaná na zeď. Touto jednoduchou metodou vizuální abstrakce autor upozorňuje na to, že věci nejsou vždy takové, jak se zdají. Vyzívá návštěvníky k neomezenému experimentování a tvorbě podivných lesních bytostí, krajin či rostlin. Horní patro je zaplněno světelnou instalací. Vstupujeme do prostředí imaginativní krajiny skládané z obrazů, které autor zachytil v okolní přírodě. Tenké pruhy světla jsou jedinou „architekturou“ provázející prostorem. Stejně jako jsou paprsky slunečního svitu tím jediným, podle čeho se můžeme orientovat v šeru hlubokého lesa.

O vystavujícím umělci: Richard Loskot je absolventem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Studoval také na Akademi výtvarných umění v Mnichově a v současnosti vede svůj ateliér v rámci oboru Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru na Technické univerzitě v Liberci. Tvorba Richarda Loskota je založena na vytváření situací a prostředí, která tematizují samotné lidské vnímání. Využívá přitom sofistikovaných prostředků a moderních technologií. Pravidelně prezentuje svou práci na samostatných výstavách zejména v Česku a na Slovensku, a také na skupinových výstavách u nás i v zahraničí (např. Biennale Giovany Monza, galerie Rotor v Grazu či v Astrup Fearnley Museet v Oslu). Je zakladatelem Studia UAII, uskupení umělců, architektů a techniků se zaměřením na prostorovou tvorbu. V roce 2013 byl jedním z finalistů ceny Blumm Prize v Bruselu. Byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého již v letech 2012, 2014 a 2017. V Jeseníku se Richard Loskot představuje již podruhé. Na přelomu roku 2020/2021 oživila veřejný prostor města jeho monumentální světelná instalace Hvězda.

 

Kurátorka výstavy: Barbora Ciprová

 


 

Adam Kašpar: Pokojní a hněviví, vyvřelí a usazení

  1. 10. – 5. 12. 2021

 

Adam Kašpar představil obrazy inspirované krajinou Jeseníků, která se stala námětem jeho tvorby již za studia na pražské Akademii výtvarných umění. Jeho silný zájem o geologii a astrologii se promítá nejen do realistických maleb, ale také do trojrozměrných objektů, jež byly společně se samotnými horninami a minerály součástí instalace. Za přítomnosti autora a jeho takřka vědeckého výkladu tak posloužily i k edukativním účelům.

Skály, kameny, lesní zákoutí, hvězdy. Tak by se dal shrnout základní okruh námětů malíře Adama Kašpara, který se letos poprvé představuje samostatnou výstavou v Jeseníku. Mladý umělec vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru malířství Martina Mainera, kde se už od začátku soustředil na realistické zachycení světa kolem sebe. Shodně byla zaměřena i Kašparova diplomová práce Mapa hor (2018), která vznikala během jeho několikaměsíčního pobytu v Jeseníkách. Tato malířská studie přírodních poměrů zdejších hor se stala i základem aktuální výstavy. Mezi náměty obrazů tak najdeme konkrétní místa z oblasti horského masivu Jeseníků a jejich předhůří, jako je například skalní útvar Krtinec u Sobotína, a současně také blízké pohledy na skály či potoky, u nichž nám už jen název dává tušit, kde konkrétně se Adam Kašpar inspiroval (Skalní potok, Turmalíny v údolí Divoké Desné). Součástí výstavy jsou také obrazy minerálů, které jsou s Jeseníky neodmyslitelně spjaty - staurolit, malachit či epidot. Tyto obrazy vznikaly ve zcela nedávné době a na výstavě jsou veřejnosti představeny vůbec poprvé. Malby Adama Kašpara vynikají dokonale přesným zachycením námětu, současně jako by ale obsahovaly i znalosti, které autor o daném prostředí má a přinášely tak určitou nadčasovou zprávu z daného prostředí.

Realistické obrazy Adama Kašpara vznikají postupně, pečlivým pozorováním přírodního prostředí, dle velikosti přímo v krajině nebo po návratu z terénu podle skic a fotografií v autorově ateliéru. Zblízka pozorované a malované minerály by pak nevznikly bez pečlivého studia vzorků hornin pod mikroskopem. Ten není jen pomůckou Adama Kašpara jako malíře, autor se dlouhodobě zajímá o geologii a věnuje se sběru zajímavých vzorků. Z autorovy fascinace geologií pak vychází i název výstavy – Pokojní a hněviví, vyvřelí a usazení – který tematizuje dualitu, která je přírodě vlastní, všudypřítomnou a vzájemně se doplňující koexistenci tvoření a ničení, vzniku a zániku.

Adam Kašpar žije u Hanušovic, své náměty hledá v Jeseníkách, po celé Evropě a příležitostně i dále. Má za sebou mnoho samostatných i skupinových výstav a inspirativních spoluprací (Česká geologická služba, Město Svitavy, Národní muzeum, Národní park Šumava atd.).

 

Kurátorka výstavy: Lucie Štůlová Vobořilová

 


 

Vendula Chalánková: Bohudíky

  1. 7. - 16. 10. 2021

 

Vendula Chalánková patří v současnosti mezi nejznámější české umělkyně a umělce. Vytváří především komiksy, ilustrace a malby a příležitostně se zaměřuje také na objektovou nebo konceptuální tvorbu. Prostřednictvím komiksů a obrazů glosuje umělkyně realitu – často různé stereotypy, problematické jevy nebo složité partnerské situace, které rámují náš život. Nevyhýbá se ani společensky kritickým otázkám, například problému exekucí. Náhled na složitá témata dokáže Vendula Chalánková zprostředkovat s nadsázkou a vtipem, díky kterému si získala ohlas mezi širokou veřejností. Výstava Bohudíky nabízí výběr umělčiných prací, které představují hlavní směry její tvorby.

 V prvním patře galerie je prezentován výběr z velmi známého cyklu Tragikomiksů, pro nějž Vendula Chalánková čerpala inspiraci ze svých osobních zážitků, rozhovorů s partnerem nebo přáteli, pohybujících se obsahově někdy až na samé hranici trapnosti a mrazivé přímočarosti. Komiksy, které vznikají především technikou koláže, shromáždila umělkyně v několika publikacích, které si můžete prohlédnout v malé čítárně připravené pro návštěvníky. Na výstavě jsou představeny také autorčiny obrazy. Jedná se o díla z cyklů Nikdy nerezignujeme na vymáhání vašeho dluhu! a Elektrospotřebiče . Obrazy z těchto sérií vznikají jako doslovný malířský přepis původních námětů – tedy opravdových elektrospotřebičů („které doma nemám“, jak dodává autorka) nebo úředních obálek. Cyklus představený v přízemí galerie přináší abstraktní obrazy s barevnými pruhy na bílém pozadí. Přes abstraktní formu maleb však mnohým návštěvníkům vytane na mysli vlastní zkušenost, kdy jim byla doručena obálka se shodnou barvou pruhu v některé ze závažných životních situacích. Umělkyně právě takto rafinovaně propojuje abstraktní, společné a sdílené, s velmi osobním.

Kromě komiksů a maleb se Vendula Chalánková věnuje také ilustraci publikací pro děti i dospělé. V roce 2009 získala za knihu O červené karkulce ocenění Zlatá stuha. Ta je založena na vyšívaných ilustracích, stejně tak jako ukázky z knihy Vyšívané pohádky, které nabízí tato výstava. Jedná se o pracnou techniku vycházející z autorčina zájmu o práci s textilem. Další ilustrace pak často vznikají kolážováním. Tuto techniku využila umělkyně i při spolupráci s Kühnovým dětským sborem a Českou televizí při přípravě cyklu animovaných písničkových klipů Zpívejte s námi . Vendula Chalánková vystavuje v České republice i v zahraničí. Je zastoupena ve sbírkách předních výstavních institucí (Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Museum für Angewandte Kunst Wien a další). Vystudovala střední pedagogickou školu a Fakultu výtvarných umění v Brně v ateliéru environmentu u Vladimíra Merty a Mariana Pally. Je držitelkou řady ocenění, například ceny Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (2006), byla nominována na výroční ceny Muriel za nejlepší komiks (2015), o rok později pak přišla nominace na cenu Czech Grand Design.

 

Kurátorka výstavy: Lucie Štůlová Vobořilová

 


 

Dušan Zahoranský: Přání

 

Veřejný prostor Jeseníku na několik týdnů oživilo dílo Přání současného umělce a pedagoga Akademie výtvarných umění v Praze Dušana Zahoranského. Dílo tvořené zavěšenými písmeny abecedy nabízelo kolemjdoucím možnost stát se nejen diváky, ale přímo spolutvůrci jeho okamžité podoby. Je totiž interaktivní.
 
Samotné dílo Přání je tvořeno dvěma mohutnými dřevěnými sloupy, mezi kterými jsou na pěti ocelových lankách vypnutých nad sebou zavěšena veliká písmena abecedy. Písmena jsou volně pohyblivá a návštěvníci z nich mohou tvořit libovolná slova. Dílo vzniklo původně pro pražskou venkovní galerii „ProLuka“ fungující pod kurátorskou záštitou významné umělecké a produkční dvojice Denisa Václavová a Krištof Kintera a týmu kolem mezinárodního festivalu 4+4 dny v pohybu. Tato výjimečná galerie po léta naplňovala prostor uprázdněné parcely v Praze 10 přímo pro místo připravenými uměleckými díly a instalacemi. Přání Dušana Zahoranského zde bylo vystaveno v roce 2015. Jeho pouť ale pokračovala dále a například v roce 2019 oživilo jeden z ústředních prostorů Fakultní nemocnice Motol v Praze.
 
„Věříme, že dílo Přání oživí prostor města Jeseníku, přinese současné umění přímo na jeden z jeho centrálních prostorů - před radnici na Masarykově náměstí - a nabídne zde kulturní zážitek mnoha obyvatelům Jeseníku.“ komentuje smysl prezentace ředitelka Městských kulturních zařízeních Jeseník Petra Fusová. „Když jsme sledovali, jak lidé opakovaně přicházejí k instalaci Hvězda Richarda Loskota, která zde byla na náměstí instalována kolem Vánoc, uvědomili jsme si, že umění ve veřejném prostoru je jedno z mála kulturních potěšení, které nyní můžeme lidem nabídnout. Navíc chápu dílo Přání i jako výzvu ke hře a k účasti na tvorbě jeho proměnlivé podoby. Kolik slov a jakých lze asi z nabízených písmen vytvořit?“ dodává k dílu kurátorka Lucie Štůlová Vobořilová.
 
Dušan Zahoranský je přední český umělec slovenského původu, který působí také jako vedoucí Ateliéru intermediální tvorby na pražské Akademii výtvarných umění a je zde rovněž prorektorem pro studijní záležitosti. Jeho prostorové instalace vynikají srozumitelným výtvarným jazykem a hravostí, která je čitelná širokému návštěvnickému spektru. Práce umělce lze vidět na různých místech českého i slovenského veřejného prostoru a jeho díla nalézt ve sbírkách českých i zahraničních institucí.
 
 

 

 

Richard Loskot: Hvězda

 

Na podzim roku 2021 jsme ke spolupráci vyzvali multimediálního umělce Richarda Loskota. Ten pro Jeseník navrhl světelnou instalaci Hvězda, nyní umístěnou na Masarykově náměstí. Důmyslné dílo vzniklo ve spolupráci s místním Alternativním truhlářstvím a ve svém nitru zobrazuje složitou, takzvanou ochranovskou, hvězdu. Tato hvězda původně vznikla v komunitě Moravských bratří v Horní Lužici jako pomůcka pro výuku matematiky. Děti ze školních misionářských internátů, které na ní matematiku a geometrii trénovaly, zůstávaly i o Vánocích mimo domov. A hvězdy pak posílaly domů jako potěšení pro své rodiče a sourozence. Tak se hvězda dostala do celého světa, a dokonce až k nám do Jeseníku.

 

 

 

Doporučujeme

LUKÁŠ PAVLÁSEK - PLANETA SLEPIC

Zábava

Stand-up speciál, ve kterém se koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace, kde si každý myslí, že má ...

KRÁLOVNY

Divadlo

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na ...

LAKOMEC

Divadlo

Kam až může vést chorobná závislost na majetku? Může být opravdu smyslem života jen jeho hromadění? Takových Harpagonů, ...

Podporují nás

Naše weby

Partneři